1904 Marriage of Josef Tyras

 

English

Polish

Translation

1.

Sequential number

13

13

2.

Groom

Name and surname, place of birth, occupation, residence and house number, name, occupation and residence of his parents

Jόzef Tyras urodzony w Zabłociu Kelner zamieszkały w Koszarawej syn Dawida i Augusty szynkarzy w Koszarawej

Josef Tyras born in Zabłocie waiter residing in Koszarawa son of Dawid and Augusta tavern keepers in Koszarawa

Age

Year

Month

Urodzony w roku 1876 dnia 30 marca

Born in 1876

March 30

Status

Single

Widower

wolny

single

3.

Bride

Name and surname, place of birth, name, occupation, residence and house number of her parents

Hendel Leinkram urodzona w Barwałdzie średnim córka Izaaka Dawida 2 im i Gütli małżonków Leinkramów malarz pokojowy w Barwałdzie średnim Nr K 39

Hendel Leinkram born in Barwałd Średni daughter of married couple Izaak Dawid  2 first names and Gütli Leinkram house painter in Barwałd Średni Nr K 39

Age

Year

Month

Urodzona w roku 1883

Dnia 9 kwietnia

Born in 1883

April 9

Status

Single

Widow

wolna

Single

4.

The marriage

day

month

year

place

29 dwudziesty dziewiąty

sierpień

1904

Wadowice

29 twenty nine

August

1904

Wadowice

5.

Signatures

Official who conducted marriage ceremony (religious)

under information of the place of residence

H. M. Greisman rabin

H. M. Greisman, Rabbi

6.

Signature and occupation of witnesses

Jakob Glücksman, Mojżesz Lustgarten obaj w Wadowicach

Jakob Glücksman, Mojzesz Lustgarten both in Wadowice

7.

Remarks

Zezwalam małoletniej cόrce mojej zawarcia małżeństwa  (podpis)Izaak Dawid Leinkram,

Podpisałem Jόzef Brauner _ _ _ Reich świadek

 

Dokumenta

1. Metryka urodzenia Narzeczonego z daty Zabłocie  z daty Zabłocie 12/I 904 Nr 31

2. Metryka urodzenia narzeczonej z daty Wadowice 8 Maja 1904 Nr 103

3. Świadectwa zapowiedzi z daty Wadowice 22 sierpnia Nr 17 i Zabłocie ddnia 4 lipca 4 lipca 1904 Nr 173

4. Paszport wojskowy 1898 Nr l 789 Kś. gl. 819 jako dowód należenia do rezerwy zasobowej.

 

5. Sprawozdanie Rabinatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 1904.

I grant permission to my underage daughter to get married.

(sighned) Isaak Dawid Leinkram, Josef Brauner

  _ _ _ Reich witness

 

 

Documents

1.Birth Certificate of

the groom dated January 12, 1904 in Zabłocie Nr 31

 

2. Birth Certificate of the bride dated May 8, 1904 in Wadowice Nr 103

 

3.Banns of marriage certificates from Wadowice  Wadowice dated August 22, 1904 Nr 17 and Zabłocie dated July 4,1904 Nr 173

 

4. Military passport 1898 Nr L.789 Ks. gl. 819 as proof of belonging to the reserve resources.

 

 

5. Statement issued by the Rabbinate in Wadowice dated August 29, 1904.