May 3, 1939 Lewy Golden Passport Application

LCVA_1367_9_369_22

Transcription of Lithuanian

9    gegužės    4    22

1201

Kauno Apskr. Viršininkui.

 

        Pono Direktoriaus pavedamas siunčiu Goldeno Lewy prašymą papiginto užsienio paso ir vizos gavimo reikalu su Pono Generalinio Sekretoriaus rezolžucija: “Išduoti užs. Pasą ir vizą paimant 50 % kainos”.Giedraitis.3.V.39.”

        Priedas: prašymas.

 

V. Banaitis,

Pilietybės nef. rentas

 

English Translation

9   May    4    22

1201

Kaunas circle. Governor.

 

        Mr. Golden, Director shall send a request Lewy deals on foreign passport and visa affair with Mr. Secretary General rezolžucija "sowed the issue. A passport and visa are taking 50% of the price ".Giedraitis. May 3, 1939."

        Attachment: application.

 

V. Banaitis,

Citizenship nef. Reporter