March 24, 1925 Salomon Leib Golden family

LCVA_1615_2_5477_4

Transcription of Lithuanian

Klaipeda 1925 m. birželis mėn. 3 d.

Klaipėdos Krašto

Gubernatorius

Optacijos Komisija

9281

 

Golden’ui Salomonui Leibui (Golden)

(Optantui pavardė, vardas)

 

Optacijos dokumentas.

 

Šiuomi pranešama, kad Tamstos 1925 m. Kovo men. 24 d. įteiktas optacijos pareiškimas pripažintas turinčiu galios ir nuo viršnurodytos dienos Tamsta esi laikomas Lietuvos pieliečiu.

 

        Sąrašas asmeni. Kuriuos apima Tamstos optacijos pasekmes.

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

santikis su optantu

Amžius

Pastaba

1

Resy (gim. Judelmann)

žmona

gim.

6/III 1896

 

2

Moritz

 

9/III 1922

 

3

Siegmund

vaikai

4/IV 1924

 

        Šis dokumentas neatstoja vidaus paso, kurį Tamstą privalai išsiimti vieno mėnesio laiku kompetentingos valdžios įstaigos.

 

Budr?

Optacijos Komisijos Pirmininkas

 

K. Loeze?

Optacijos Komisijos Reikalų Vedėjas

 

English Translation

Klaipeda 1925 m. June mėn. 3 d.

Klaipeda National

Governor

The Commission, option

9281

Golden Salomon Leib

(Optantui last name, first name)

Preferential subscription document.

 

Šiuomi reported that in 1925, sir. March. 24 d. served, option statement recognized TURNICON gallium and from viršnurodytos day Tamsta you considered pieliečiu Lithuania.

 

        The list of persons covered by the effects of preferential subscription, sir.

Ref. No.

Surname and first name

Relationship to optantu

Age

Note

1

Resy (nee Judelmann)

wife

born

March 6, 1896

 

2

Moritz

 

March 9, 1922

 

3

Siegmund

children

April 4, 1924

 

        This document does not replace the internal passport, you sir have to take out one month on from the competent authorities.

 

Budrus?

Commission President, option

 

K. Loeze?

Preferential subscription Affairs Commission Head