August 7, 1925 Leo Fleischmann family

LCVA_1615_2_842_4

Transcription of Lithuanian

Klaipeda 1925 m. Rugp. mėn. 7 d.

Klaipėdos Krašto

Gubernatorius

Optacijos Komisija

12939

377/1926.III.3

 

Fleišman’ui Leib’ui (Fleischmann)

(Optantui pavardė, vardas)

Klaipeda, Gyvuliųturgaus 17.

 

Optacijos dokumentas.

 

Šiuomi pranešama, kad Tamstos 1925 m. Kovo men. 28 d. įteiktas optacijos pareiškimas pripažintas turinčiu galios ir nuo viršnurodytos dienos Tamsta esi laikomas Lietuvos pieliečiu.

 

        Sąrašas asmenių, kuriuos apima Tamstos optacijos pasekmes.

Eil. Nr.

Pavardė ir vardas

santikis su optantu

Amžius

Pastaba

1

Judith (gim. Goden)

žmona

gim.

6/XI 1894

 

2

Fanny

 

12/XII 1921

 

3

Sarah

vaikai

16/III 1925

 

        Šis dokumentas neatstoja vidaus paso, kurį Tamstą privalai išsiimti vieno mėnesio laiku kompetentingos valdžios įstaigos.

 

Budr?

Optacijos Komisijos Pirmininkas

 

K. Joeis?

Optacijos Komisijos Reikalų Vedėjas

 

English Translation

Klaipeda 1925 m. Aug. month. 7 d.

Klaipeda National

Governor

The Commission, option

12939

377 / March 3, 1926

Fleišman'ui Leib'ui (Fleischmann)

(Optantui last name, first name)

Klaipeda, Gyvuliųturgaus 17th

 

Preferential subscription document.

 

Šiuomi reported that in 1925, sir. March. 28th served, option statement recognized as having the authority and from viršnurodytos day Tamsta you considered pieliečiu Lithuania.

 

        The list of persons covered by the effects of preferential subscription, sir.

Ref. No.

Surname and first name

Relationship to optantu

Age

Note

1

Judith (nee Golden)

wife

born

November 6, 1894

 

2

Fanny

 

December 12, 1921

 

3

Sarah

children

March 16, 1925

 

        This document does not replace the internal passport, you sir have to take out one month on from the competent authorities.

 

Budrus?

Commission President, option

K. Loeze?

Preferential subscription Affairs Commission Head