November 2, 1920 Leo Fleischman Passport

LCVA_383_15_20_354

Transcription of Lithuanian

English Translation

Užsienio reikalų Ministerijai.

Foreign Affairs Ministry.

PASŲ SKYRIAI

Passport Section

Prašau duoti užsienio pasą. Paduodu apie save šias žinias:

Please give foreign passport. I give the following knowledge about yourself:

Pavardė Fleišman’as

(ištekėjusių moterų pavardė ir pagaĬ tėvus)

Surname: Fleischman

(married women in the name of Pag and parents)

Vardas Leiba Leizero s

Name: Leiba's Leizero

Pilietis Kavno Panevešis y Pasvales   valstybės

Citizen of: Panevėšys, Pasvalys state of Kaunas

Užsiėmimas Kantoristas (neturint savistovio užsiėmimokuom užsiimama vyras arba tėvas)

Occupation: clerk (self-supporting without occupation - kuom pursued man or father)

Šeimyninis stovis (vedęs, nevedęs, našlys) ne.

Family status (married, single, widowed) single

Tautos zya? Tikybos isireelits?

Nation: ZYA? Religion: Jewish

Gyvenamoji vieta

a)   Nuolatinė Ryge?l

b)   pries karą (kame ir kiek laiko) ten? P?at

c)   dabar (kiek laiko ir smulkus adresas)  Ryga. Me?y? g N 14

Residence:

a)   permanent Riga

b)   Before the war (and how long things) there? P? At

c)   now (how long and detailed address) Riga. Me? Y? 14 g of N

Gimęs lapkritis? mėn. 28 d. 1894 m., amžiaus 26 metų.

Born: month: November d. 28 m. 1894, age: 26 years.

Gimimo vieta Fridrichštadt miestas valsč. Apskr.

Place of birth Fridrichštadt city districts. County.

Kelionės užsienin tikslas           Nuvlaterms? Gyren?

Travelling abroad Nuvlaterms goal? Gyren?

Kelionės vieta (valstybė, kraštas) Ryga

Travel location (country, region) Riga

Prie šio prided:

1)   asmens tapatybei  prirodyti }  lieuviškAreueus? Pal.  pasą  Nr.6984 1920 m. vokišk (kokios vietos) asmens luid.

2)   liuosumui nuo teismo prirodyti   }  Ušzievis? poser?  liudijimą Nr. 113 1919 m. ertew?

3)   kelionės tikslui paaiskinti }  Clugn? liudijimą Nr. 3   1920 m.

4)   liosumui nuo mo bilizacijos prirodyti } liudijimą Nr. 1920 m.

5)   du ekz. mano fotografijos su mano vardo ir pavardės pażymėjimu ant atvirkšciosios pusės.

6)   Valstybės Iždo kvitą 50 ies auksinų Nr. 1920 m. Patvirtindamas paduodamąsias žinias pasirašau

To this add the following:

1)   identityof the prirodyti } lieuvišk Areueus? Pal. No passport. 6984 1920 m. and German (the point of) personal LUIDAS.

2)   The court’s liuosumui prirodyti } Ušzievis? poser? No certificate. 113 from 1919. Court ertew?

3)   The purpose of the journey to explain} Clugn? No certificate. 3 of 1920.

4)   mobilization from liosumui prirodyti } No certificate. from 1920.

5)   two EKZ. my photography with my name and the names of the certificate on the reverse side.

6)   State Treasury receipt No. 50 yr auxins. from 1920.

I sign confirming the flow of knowledge

Kaunas Ryga 4 zugseyous?      D. 1920 m.

Kaunas Riga 4 zugseyous? D. 1920.

Photo Prašymą priėmė ir dokumentus peržiurėjo Abu?r?

Photo request has been accepted and reviewed by both the documents? R?

Prašytąjį pasą Nr. 1855 1920 m.

Prašytąjį No passport. In 1855 from 1920.

I got / 1920.