November 2, 1920 Leo Fleischman Passport

LCVA_383_15_20_355 (Part 1)

 

Transcription of Lithuanian

English Translation

 

Anketa.

Love card.

1.

Pavardė Fleišman’as

Surname: Fleischman

2.

Vardas Leiba Leizero s

Name: Leiba's Leizero

3.

Pilietybė

{ Dabar Keuvno? Panevezio ap Pasvalio ?

{ Prieš išvažiuojant Lietuvos

Citizenship:

{Now Kaunas citizenship? Panevezys ap Pasvalys

 {Before leaving from Lithuania

4.

Tautybė žydų

Nationality: Jewish

5.

Tikyba izreelity?

Religion: Israelite

6.

Amžius 26 ŭr

Age: 26

7.

Gimė { Kur Fridrichštadte

         { Kada 1894 ŭr 28 Lapkritis?

Born {Where Friedrichstadt

        {When 28 November 1894

8.

Gyvenamoji vieta { Dabar Skalnajer No 9463

                           { Prieš karą Rygye

Residence {Now Skalnajer No 9463

                 {Before the war Riga

9.

Užsiėmimas { Dabar Kautozster?

                   { Prieš išvažiuojant Lietuvos -

Occupation {Now: Kautozster

                  {Before leaving from Lithuania -

10.

Kokį mokslą išėjo irk ur Panevešuje 5 rel.? gui?

What kind of education:

came IRK ur Panevėzys 5 rel.? gui?

11.

Kada išvažiavo Lietuvos - 1913 ŭr

Jeigu 1920 metuose reikia nurodyti dieną -

When they left Lithuania: 1913

If in 1920  - must indicate the day -

12.

Kiek metų ir kada gyveno Lietuvoįe

How many years have you lived in Lithuania

 

 

 

13.

Kiek laiko gyveno Latvijoje 7 ŭr

How long lived in Latvia: 7 years

14.

Ar gyveno laike karo Sovietų Rusijoje -

During the war did you live in Soviet Russia -

15.

Ar neturi kitokių pasų apart pristatyių -

Does not have a passport or other flat deliver -

16.

Kodel išvažiavo Lietuvos -

Why emigrated from Lithuania -

17.

Vedęs ar ne - ne

Married or not - not

18.

Šeimynos sudėtis ir jos narių amžuis -

Families and composition of its members amžuis

 

 

 

19.

Kur šeimyna gyvena dabar

(adresas)

Where the family lives now -

(address)

20.

Ar prašytojas turi Lietuvoje { Kokįnavias?

         turtą. (nejudinamą)    { Kur - Pasvalyze

Whether the applicant ? Lithuania {What: Navis?

   property. (immobilized) {Where - Pasvalys

21.

Del kokių priežasčių optuoja Lietuvos pilietybė -

For whatever reason optuoja Lithuanian citizenship

22.

Kokiu tiklu nori Keliauti Lietuvon ir pas (adresas) -

How tīkli want to travel to Lithuania and to whom (address) -

 

 

 

23.

Kokius turi dokumentus asmens išrodymui

Azuieus? Pel N 6984 - ?rw?

What has abounding personal documents -

Azuieus? Pel N 6984 -? Rw?

 

 

 

 

(tekėjusios moters) vyras kokius turi dokumentus -

(tekėjusios woman) man have any documents -