April 6, 1920 Leo Fleischman Passport

LCVA_383_15_20_361

Transcription of Lithuanian

English Translation

Lietuvos Valstybė   Tallinn   mėn. d. 1920 m. balandis

Lithuanian State Tallinn month. d. 1920. April

Užsieno Pasas Nr. 113

No. foreign passport: 113

Pavardė: Fleišmanas

Surname: Flieschmann

Vardas: Leiba

Name: Leiba

Kokios valstybės pilietis: Lietuvos.

Citizen: Lithuania

Užsiėmimas: pirklys.

Occupation: merchant

Gyvenamoji vieta: Estonija.

Location: Estonia

Gimimo diena: 1894 m. lapkričio 28 d.

Birthday: November 28, 1894

Gimimo vieta: Pasvalys, Panevežio apskrities.

Place of birth: Pasvalys, Panevezys County

Kelionės tikslas: asmeniški reikalai.

Destination: personal matter

 

        Šiuo luidijame, kad savininas paso yra fotografijos pažymėtasis asmuo, keliauja Lietuvon ir atgal Estonijon.

It is hereby certified that the holder is the person represented by bystanders photography and goes back to Lithuania and Estonia.

 

        Patvirtimui ir laisvai kelionei Lietuvos Valstybės Pasiuntinybė Estuose isduoda ta, pasa, su savo antspaudu.

        Galicja ligi 1920 m. liepos 6 dienai.

Patvirtimui and free travel Lithuanian State issued by the Estonian embassy, passport, with his seal.

Galicia until July 6, 1920.

Vytautes Gylys Lietuvos Atstovas Suomeiuose ir Estuose.

Vytautes Gylys Lithuania and Estonian authorized representative.