March 16, 1921 Judith Fleischman Passport

LCVA_383_15_20_973

Transcription of Lithuanian

English Translation

Užsienio reikalų Ministerijai.

Foreign Affairs Ministry.

PASŲ SKYRIAI

Passport Section

Prašau duoti užsienio pasą. Paduodu apie save šias žinias:

Please give foreign passport. I give the following knowledge about yourself:

Pavardė Fleišman’iene g. Golden

(ištekėjusių moterų pavardė ir pagaĬ tėvus)

Surname: Fleischman nee Golden

(married women in the name of Pag and parents)

Vardas Yidit?

Name: Yudit?

Pilietis – Lietuvos Kaunas Panevezys ap? valstybės

Citizen of: Lithuanian, Kaunas, Panevėšys

Užsiėmimas Šeru?ystr (neturint savistovio užsiėmimo – kuom užsiimama vyras arba tėvas)

Occupation: ? (self-supporting without occupation - kuom pursued man or father)

Šeimyninis stovis (vedęs, nevedęs, našlys)

Family status (married, single, widowed)

Tautos Zydų          Tikybos Isiraelitų

Nation: Jew Religion: Jewish

Gyvenamoji vieta

a)   Nuolatinė Ryga

b)   pries karą (kame ir kiek laiko)

c)   dabar (kiek laiko ir smulkus adresas)

Residence:

a)   permanent Riga

b)   Before the war (and how long things) there?

c)   now (how long and detailed address)

Gimęs Novemb. mėn. 6 d. 1894 m., amžiaus - metų.

Born: month: November d. 6 m. 1894, age: - years.

Gimimo vieta Memel miestas valsč. apskr.

Place of birth: Memel city districts. county.

Kelionės užsienin tikslas           Nuolatinis

Travelling abroad goal: permanent

Kelionės vieta (valstybė, kraštas) Gyoeuaus?

Travel location (country, region) ?

Prie šio prided:

1)   asmens tapatybei  prirodyti }  lieuvišk Vos.? as pasą  Nr.- iš 19201 m. Memel vokišk (kokios vietos) asmens luid.

2)   liuosumui nuo teismo prirodyti   }  Sind. liudijimą Nr. 113 iš 19201 m. Memel

3)   kelionės tikslui paaiskinti }  liudijimą Nr. iš 1920 m.

4)   liosumui nuo mo bilizacijos prirodyti } liudijimą Nr. iš 1920 m.

5)   du ekz. mano fotografijos su mano vardo ir pavardės pażymėjimu ant atvirkšciosios pusės.

6)   Valstybės Iždo kvitą 50 ies auksinų Nr. iš 1920 m.

        Patvirtindamas paduodamąsias žinias pasirašau

To this add the following:

1)   Identity of the prirodyti } lieuvišk No passport. - 1921 m. Memel and German (the point of) personal LUIDAS.

2)   The court’s liuosumui prirodyti } Ušzievis? poser? No certificate. from 1921. Memel Court

3)   The purpose of the journey to explain} No certificate. - of 1920.

4)   mobilization from liosumui prirodyti } No certificate. from 1920.

5)   two EKZ. my photography with my name and the names of the certificate on the reverse side.

6)   State Treasury receipt No. 50 yr auxins. from 1920.

I sign confirming the flow of knowledge

Kaunas Ryga, Kovo 16 d. 19201 m.

Kaunas Riga March 16, 1921

Prašymą priėmė ir dokumentus peržiurėjo Abu?r?

Request has been accepted and reviewed by both the documents? ?

Prašytąjį pasą Nr. iš 1920 m. gavau / 1920 m.

Prašytąjį No passport. In 1855 from 1920.

I got / 1920.