Tutti, a school trip
1937

Previous Photo  |  Next Photo

Return to Photo Index