Leo Fleischmann and his mother Ella
1910

Previous Photo  |  Next Photo

Return to Photo Index