Fanny, Tutti, Gisa
1929

Previous Photo  |  Next Photo

Return to Photo Index