Fanny, Mama, Tutti
1927

Previous Photo  |  Next Photo

Return to Photo Index